Kennsluáætlun - íþróttir 8. bekkur

 

Námsáætlun Skólaíþróttir – 8. bekkur           

Skólaárið 2023-2024

Kennari: Steinþór Snær Þrastarson

 

Tímafjöldi: 120 mín. á viku

 

Lykilhæfni: Námsgreinin kemur inn á eftirfarandi þætti samkvæmt aðalnámskrá

grunnskóla:

● Tjáning og miðlun

● Skapandi og gagnrýnin hugsun

● Sjálfstæði og samvinnu

● Nýting miðla og upplýsinga

● Ábyrgð og mat á eigin námi.

Grunnþættir: Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð –

Sköpun. Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir

árgöngum.

● Tekur ábyrgð á eigin námi.

● Virðir vinnufrið annarra.

● Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.

● Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.

● Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.

● Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.

● Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum

tíma.

 

Námsþættir

Hæfniviðmið

Íþróttir

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta

Að nemendur geti

  • gert æfingar sem reyna á loftháð þol
  • gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima og bols
  • gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu
  • sýnt leikni í nokkrum mismunandi íþróttagreinum
  • tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu

Félagslegir þættir

Að nemendur geti:

  • sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til að efla liðsanda
  • skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt
  • rætt líkamsvitund, kynheilbrigði, staðalímyndir í íþróttaumfjöllun og tekið virka afstöðu gegn ofbeldi

 

 

 

 

 Heilsa og efling þekkingar

Að nemendur geti:

 

  • gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi líkamans og mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir og sundiðkun
  • útskýrt misjafnan líkamlegan þroska einstaklinga og kynja
  • notað hugtök sem tengjast sundiðkun og íþróttum
  • nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og langtímamarkmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim

 

Öryggis og samskiptareglur

Nemendur geti:

  • gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisregla og tekið ákvarðir á þeim grunni
  • beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og bjargað jafningja á sundi stutta sundleið

Sund

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta

Unnið eftir 8. sundstigi

Að nemendur geti:

  • 400 m frjáls aðferð viðstöðulaust.
  • 75 m skriðsund.
  • 50 m baksund.
  • Tímataka: 50 m bringusund og 25 m skriðsund.
  • Troða marvaða í 1 mínútu.
  • Nemandi syndir 8 m kafsund að hlut á botni laugar ( á allt að 2 m dýpi). Syndir með hann til baka (ekki í kafi). Æfingin endurtekin eftir 10 sek.

 

Öryggis og skipulagsreglur

Að nemendur geti:

  • gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisregla og tekið ákvarðanir á þeim grunni
  • beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og bjargað jafningja á sundi stutta sundleið

 

Námsgögn:

Öll almenn áhöld íþróttahúsa

Öll almenn áhöld sundlauga

 

 Námsmat: Símat yfir alla önnina.

● Próf í þoli (loftháð og loftfirrt) (“The Beep test).

● Próf í styrk, samhæfingu og snerpu (Armbeygjur,langstökk án atrennu og

sipp).

● Námsmat í sundi er samkvæmt sundstigunum með tímatökum,

stílsundsprófum og öðrum þáttum.

● Mikil áhersla er lögð á hegðun, virkni, jákvæðni, samskipti, framfarir og

mætingu. Námsmat nemenda byggir á prófum, verkefnavinnu og símati

kennara út frá hæfniviðmiðum.

● Einkunnir verða gefnar út að vori samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á

kvarðanum D, C, C+, B, B+ og A

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.